Riskikartta

Atradiuksen riskikartta antaa yleiskuvan riskien tasosta eri maissa maailmanlaajuisesti. Se perustuu tietoon, jota Atradiuksella on kerätty laaja-alaisesti ja maakohtaisesti.

Atradiuksen riskikartta (STAR) perustuu moniin eri lähteisiin. Järjestelmä arvioi maakohtaisesti riskit mukaan lukien poliittiset ja taloudelliset riskit.

Neljäs vuosineljännes 2022: Poliittiset ja taloudelliset riskit

Meksiko

Meksikon viranomaiset harjoittavat edelleen epäsovinnaista politiikkaa, joka horjuttaa sopimusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Sääntelyyn liittyvä epävarmuus vaikeuttaa liiketoimintaympäristöä entisestään ja lisää jännitteitä naapurivaltioiden kanssa ylläpitäen heikkoja investointinäkymiä. Koska myös julkisen talouden liikkumavara on rajallinen, Meksikon talouskasvunäkymä ovat pysyy heikkona.

Namibia

Namibian julkisen talouden alijäämä on paisunut pandemian jälkeen, mikä johtaa yhdessä kohonneiden korkokustannusten ja heikkojen kasvunäkymien ohella jo entuudestaan suuren julkisen velan kasvuun. Tämä puolestaan rajoittaa hallituksen mahdollisuuksia auttaa pienituloisia kotitalouksia, jotka kamppailevat korkeiden ja yhä kasvavien elinkustannusten kanssa.

Mosambik

Mosambikiin liittyvä maariski on alentunut, sillä IMF:n uusi kolmivuotinen ohjelma helpottaa huomattavasti rahoitusrajoitteita ja antaa julkisen talouden vakauttamiselle poliittisen kiinnekohdan. Julkinen talous on kuitenkin edelleen vaarassa ajautua vaikeuksiin, ja rakenteelliset haasteet, kuten heikko hallinto ja vaikea turvallisuustilanne, ovat suuria.

 

 

Country Risk Rating | Atradius Country Risk Map

 

 

 

 

 

 

Maariski

Kansainväliset yritykset luottavat usein liiketoimintaympäristön vakauteen vieraassakin maassa. Voitot ja investoinnit ovat kuitenkin alttiita kielteisille muutoksille. Näitä riskejä kutsutaan maariskiksi. Tämän vuoksi maariskin taso ja muutos ovat tärkeitä indikaattoreita kansainvälisille yrityksille.

Maariski kattaa monia eri tekijöitä kuten poliittinen kehitys, aseellisten konfliktien riski ja suvereeni taloudellinen tilanne. Nämä tekijät liittyvät esimerkiksi sääntelyn muutoksiin, takavarikoinnin riskiin, levottomuuksiin, valuutan valvontaan ja devalvaatioihin. Maariski ottaa huomioon suvereenin halukkuuden ja maksukyvyn, ja tämä vaikuttaa julkisten ja yksityisten tahojen kykyyn hoitaa maksuvelvollisuudet. Sopimuksistamme löytyy poliittisen riskin suoja. Löydät  lisää tietoa yksittäisistä markkinoista ja niiden luokittelusta maaraportistamme.

Atradius STAR-luokittelu

STAR on Atradiuksen oma poliittisen riskin luokittelujärjestelmä. STAR-luokittelujärjestelmä on yhteenveto poliittisista riskeistä, jotka ovat relevantteja Atradiuksen sopimuksille ja joilla on suora vaikutus julkisten tai yksityisten tahojen maksuvelvoitteisiin.

Yleisesti ottaen suurimmat poliittiset riskitekijät Atradiuksen sopimuksille on luokiteltu suvereeneiksi siirroiksi tai mielivaltaisiksi riskeiksi.

STAR-järjestelmä skaalautuu asteikolla 1-10, jossa 1 edustaa alinta riskiä ja 10 suurinta riskiluokkaa. Luokitukset jaetaan viiteen eri kategoriaan alkaen erittäin hyvästä tulevaisuuden näkymästä. Nämä kategoriat vaihtelevat alhaisesta riskistä aina korkean luokan riskiin.

Kaikkea tämän sivun sisältöä koskee vastuuvapauslausekkeemme, joka on saatavilla täältä.